Política de Qualitat

 

29/09/2021_ La Direcció de la Fundació i els seus treballadors, s’esforcen a aconseguir que els nostres clients troben en la Fundació
serveis i espais de qualitat, en els quals confiar, i obtinguen resposta a les necessitats que busquen en ella. Per això, la
Fundació adquireix el compromís de complir amb els objectius de qualitat, requisits legals als quals està subjecta i treballar
en la millora contínua per a aconseguir l’excel·lència basant-nos en la Missió, Visió i Valors que definim:

 

Missió
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat:

  • La prevenció, educació i promoció social integral dels xiquets, xiquetes, adolescents, joves, dones, immigrants i famílies dels sectors en situació de marginalitat i/o risc d’exclusió social o en règim d’exclusió social i laboral.
  • La inserció sociolaboral d’adolescents, joves i col·lectius en situació de risc mitjançant programes de desenvolupament social educatiu, formació ocupacional i/o requalificació de persones ocupades i aturades, així com la reinserció social de menors infractors.
  • La promoció de drets i oportunitats de les dones en situació d’especial vulnerabilitat, així com programes orientats a la igualtat i la prevenció de la violència de gènere, violència filioparental o qualsevol altra forma de violència.
  • Rehabilitació i/o recuperació de persones drogodepenents tant en el centre obert com en centres penitenciaris.
  • La promoció del voluntariat social i educatiu, així com de sensibilització de la població en general per a la construcció d’una societat més justa i solidària.
Visió
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás vol ser un referent:

  • En la promoció de la dignitat de les persones i els drets humans per a la creació d’una societat més justa i solidària.
  • En la creació d’equips de professionals i voluntaris identificats amb els projectes en els quals desenvolupen la seua tasca  professional o voluntària, motivats per a la formació contínua i la innovació educativa.
  • Per tenir una mirada positiva cap els col·lectius amb els quals treballem creient en les seues possibilitats de canvi i de millora, considerant-los subjecte actius del seu propi procés.
  • Per la qualitat de les seues propostes educatives considerant els seus destinataris com a protagonistes actius de canvi, promoció i transformació social.
  • Per la denúncia de les estructures que generen qualsevol tipus de desigualtat i exclusió social.
Valors
La Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás fa seus els valors del sistema educatiu salesià que es concreten en:

Identitat cristiana. Des del respecte a la pluralitat religiosa ens definim com a cristians, identificats amb el model de persona i la imatge de Déu de Jesús de Natzaret.

Opció preferencial pels joves més necessitats. La raó de ser de la nostra Fundació i els nostres projectes és donar resposta a les necessitats emergents dels joves en situació de major vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Centralitat de la persona. Considerem a cada persona com a subjecte actiu, protagonista principal en el seu procés de canvi i millora mitjançant processos educatius integrals.

La confiança en els joves. Tenim una mirada positiva i esperançadora cap al món dels joves, acceptant-los en la situació en la qual es troben, ajudant-los a desplegar totes les seues potencialitats.

La relació educativa basada en l’acolliment incondicional, la presència dels educadors enmig dels joves i la creació d’un ambient de familiar.

La transformació de la realitat. A través dels nostres processos educatius procurem educar els joves per a inserir-se en la societat com a ciutadans responsables per un món més just, fratern i solidari.

En la nostra intervenció també fem realitat altres valors com:

Transparència en els objectius i la gestió dels recursos, basant-nos en la coherència i en la informació, tant a les administracions públiques com a privades i a la societat.

Qualitat. Apliquem uns criteris de qualitat definits: per l’anàlisi dels projectes educatius, amb objectius i indicadors clarament avaluables que donen resposta al perfil i a les necessitats reals dels nostres destinataris; per una acció educativa planificada; per l’eficàcia de la intervenció; per una òptima atenció als nostres destinataris; pels processos d’avaluació contínua i per la sostenibilitat econòmica dels nostres projectes.

Participació. Considerem la participació com el valor que obri la iniciativa a tots els membres que constitueixen la Comunitat Educativa-Pastoral, i posa en joc un conjunt d’energies que estimulen l’acció educativa global i actualitzen el seu projecte educatiu. Requereix de la corresponsabilitat i representativitat dels seus membres i de l’obertura i el diàleg amb el mitjà sociocultural circumdant.

Voluntariat. Afavorim els llits necessaris per a la participació i la implicació de persones sensibles a la realitat del món juvenil, especialment en situació de risc o exclusió social. Es contribueix al desenvolupament personal, social i professional de les persones voluntàries, i aquests, al seu torn, a l’enriquiment educatiu dels projectes en els quals participen. S’aposta per un voluntariat de qualitat, responsable i compromès amb els destinataris i amb la societat.

Treball en xarxa. Considerem una necessitat la sinergia entre les nostres entitats i les finalitats comunes de la nostra organització. El treball en xarxa augmenta la nostra capacitat d’interlocució amb institucions i altres entitats agermanades entorn de la nostra missió, visió i valors; potenciant el nostre treball en favor dels més vulnerables de la nostra societat.