Canal de denúncies

Fundació FISAT

Cuidar i sentir que ens cuiden

La Fundació FISAT es regix per un Codi Ètic i compta amb un Codi de Conducta de bon tracte el principal objectiu del qual és potenciar l’ètica corporativa per part de totes les persones que es relacionen amb l’entitat en l’exercici de la seua activitat.

Per això, els qui formen part de l’entitat han de contribuir a l’assoliment de la seua missió a través d’un comportament que reflectisca de manera consistent els seus principis i valors.

Quan denunciar?

Codis, reglaments i protocols

Comissió de Protecció

IR A COMISIÓN

Comissió d’Assetjament

IR A PREGUNTAS

Preguntes freqüents

IR A DENUNCIAS

Formulari de denúncies

Canal de denúncies

La Fundació FISAT insta les persones que es relacionen amb l’entitat siga com siga la seua relació (contractual, voluntariat, participants en projectes o activitats, proveïdors o col·laboradors), al fet que puguen denunciar aquells comportaments que infringisquen el Codi de Conducta que resulten irregulars, il·lícits o delictius.

En este sentit, posem a la disposició de totes les persones un canal de denúncies perquè reporten els incompliments del Codi de Conducta o aquelles irregularitats, il·lícits o comportaments delictius que detecten en el si de l’entitat.

Garantia de confidencialitat

Es tracta d’un canal de denúncies que tramitarà el contingut de les denúncies cap al Comité que corresponga, segons la tipologia de la infracció, conforme el Reglament, garantint-se així la confidencialitat de la persona denunciant.

Quan denunciar?

D’acord amb el Reglament, a través d’este canal confidencial de denúncies s’haurà d’informar de les conductes irregulars, il·lícites o delictives comeses per algun membre de Fundació FISAT Salesians Social relacionades, entre altres, amb les següents àrees:

Protecció de xiquets, xiquetes i adolescents i persones vulnerables

Qualsevol forma de violència per acció, omissió o tracte negligent que prive a les persones, especialment a les menors d’edat o en situació de vulnerabilitat, dels seus drets i benestar, que amenaça o interferix el seu ordenat desenvolupament físic, psíquic o social, amb independència de la seua forma i mitjà de comissió, inclosa la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment la violència digital.

Confidencialitat de la informació

Qualsevol utilització no autoritzada de la informació no pública de Fundació FISAT o de les persones destinatàries.

Abusos o assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral

Conductes d’assetjament en el treball que suposen assetjament sexual i per raó de sexe menyscabant la dignitat de les treballadores i treballadors.

Abusos o assetjament cap a o entre persones relacionades amb l'entitat

Qualsevol tipus d’assetjament o abús que no se circumscriu exclusivament a l’àmbit laboral podent afectar persones voluntàries, participants en projectes o activitats, proveïdors o col·laboradors.

Protecció de dades

Utilització inadequada o vulneració dels drets d’informació de caràcter personal.

Conflicte d'interessos

Situacions personals o relacions inapropiades amb tercers que puguen condicionar el correcte acompliment dels deures envers Fundació FISAT en anteposar els interessos personals als de l’entitat.

Corrupció

Beneficis a un funcionari públic per a influir en la seua decisió, per a obtindre avantatges o per a compensar un avantatge obtingut en el passat, inclosos els pagaments de facilitació o d’agilitació; garantir qualsevol benefici a persones que no siguen funcionaris públics per a induir o recompensar l’acompliment indegut de la seua funció; la implicació d’un usuari en una decisió de Fundació FISAT que comporte un benefici directe o indirecte per a eixe usuari o per a alguna persona relacionada amb este.

Drets de les persones treballadores

Conductes que posen en perill la salut i integritat dels treballadors i treballadores, o que generen situacions de discriminació.

Recursos informàtics

Utilització inadequada dels equips informàtics de Fundació FISAT, descàrrega no autoritzada de programes.

Fraus

Enganys i omissions d’informació rellevant a tercers.

Anomalies en l'origen i destinació de finançament

Conductes que facen ineficaces les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals internes, així com l’obtenció, gestió i ocupació fraudulenta d’ajudes o subvencions públiques.

Transparència en matèria econòmica

Ocultació de béns, així com registre i anàlisis sistemàtiques de transaccions comercials i financeres incomplint la normativa comptable.

Comissió de Protecció

La comissió de protecció estarà integrada de manera permanent per la Direcció General de l’entitat, que la presidix la persona designada com a responsable de protecció, la direcció de l’àrea de recursos humans, la direcció d’administració i la direcció de disseny i desenvolupament de projectes.

Comissió d’Atenció  a l’Assetjament  Sexual i per raó de sexe

Esta comissió estarà formada per dos persones tècniques, en el qual almenys una d’elles siga la persona que exercisca la direcció d’àrea de Recursos humans, i altres dos de la representació legal de les persones treballadores. En cas de no existir esta, la Fundació FISAT designarà a una persona de la plantilla d’atenció directa i una altra de comandaments intermedis.

Preguntes freqüents

Estes són les preguntes més freqüents que rebem. Per favor, llig-les abans de contactar amb la nostra entitat.

Què és un canal de denúncies?

És un mecanisme a la disposició de tota persona física o jurídica que tinga algun tipus de relació amb Fundació FISAT a través del qual es pot comunicar una irregularitat, il·lícit o delicte que puga afectar negativament Fundació FISAT en la prestació dels seus servicis. És un sistema que permet als «usuaris» la denúncia de manera confidencial, que no anònima.

Es poden formular denúncies de manera anònima?

La identificació amb el seu nom, cognoms, Document Nacional d’Identitat/Número d’Identificació d’Estrangers/Número de Passaport i nacionalitat, juntament amb les altres dades que figuren en el formulari no menyscaba l’anonimat de les persones denunciants ja que la informació solament és accessible per a persones que pertanyen al comité de protecció i que estan obligades a salvaguardar la privacitat de la persona denunciant. No obstant això, el formulari permet no incloure informació sobre la identitat, però reduïx la possibilitat d’esclarir i aprofundir en els fets al no tindre mitjà de contrastar o ampliar la informació en cas de ser necessari.

Quines garanties té la persona que formule una denúncia?

La denúncia es realitzarà de manera confidencial, és a dir, mantenint en secret la identitat del denunciant, les dades del qual només podran ser revelats a la Comissió d’investigació, prèvia autorització del denunciant o, si és el cas, a l’autoritat pública competent per a la investigació dels fets. En segon lloc, Fundació FISAT garantix al denunciant de bona fe que no es prendran represàlies en contra seua pel simple fet de formular una denúncia.

Es pot denunciar un fet sense tindre proves?

Les denúncies han de realitzar-se de bona fe, han d’estar fundades en l’existència d’indicis racionals de la comissió d’un acte il·lícit, delictiu i/o contrari al Codi Ètic i, per tant, seria recomanable que estigueren suportades en proves documentals. Encara que també són admissibles les proves testificals -inclòs el testimoniatge del propi denunciant- i instruments de reproducció de paraules, imatges i sons. En tot cas, és important advertir que és essencial que les proves s’hagen obtingut pel denunciant de manera lícita.

Què ocorre si una denúncia és falsa?

Les denúncies han de ser veraces, han de realitzar-se de bona fe i han de complir amb el que s’establix en el Reglament del canal de denúncies. Cal advertir que la formulació de denúncies falses podria ser constitutiva dels delictes de calúmnies i d’injúries tipificats en els articles 205 i ss. del Codi Penal. Fundació FISAT podrà adoptar les mesures legals que corresponguen contra la persona que formule una denúncia falsa o de mala fe.

S'informarà el denunciat que existix una denúncia en contra seua?

Sí. La llei exigix que el denunciat tinga coneixement que s’ha formulat una denúncia en contra seua i, per tant, tan prompte com s’hagen realitzat les comprovacions i s’haja tramitat l’expedient i, en tot cas, dins dels tres (3) mesos següents a la recepció de la denúncia, s’informarà el denunciat de l’existència de la denúncia i d’un resum d’esta. Excepte en els casos previstos en el Reglament, al denunciat no se li donaran les dades identificatives del denunciant. Quant a les dades del denunciant, seran eliminats en el termini de tres (3) mesos després dels esbrinaments pertinents.

Quin és el procediment una vegada interposada la denúncia?

Una vegada rebuda la denúncia se li assigna un codi únic i s’inclou en el Registre de denúncies. Posteriorment, i a exclusió de les dades personals del denunciant, el responsable del registre remet el Registre al Comité pertinent de Fundació FISAT, que serà l’òrgan que prenga una primera valoració respecte de la denúncia. En cas del menor indici de versemblança nomenarà una Comissió d’investigació, que accedirà a la totalitat de la informació per a poder obrir un expedient que permeta estudiar i adoptar les decisions pertinents. La investigació respecte dels fets denunciats podrà concloure amb una resolució eximent, si no ha quedat acreditat l’incompliment legal o del codi de conducta de l’entitat, o -en cas contrari- condemnatòria. L’expedient deixarà constància de les raons d’una i una altra decisió.

Com s'investiguen els fets denunciats i quins conseqüències tenen?

El procediment d’investigació dels fets es regula en la normativa interna de Fundació FISAT. En tot cas, el termini per a la tramitació de l’expedient i adopció d’una decisió sobre aquest tema no podrà excedir de tres (3) mesos a comptar des de la data de la seua obertura.

Si de la investigació resultaren confirmats els fets denunciats, en primer lloc, Fundació FISAT adoptarà amb caràcter immediat totes les mesures que siguen necessàries per a posar fi a tals actes o per a evitar que ocórreguen. Posteriorment, en funció de la gravetat dels fets, es podran iniciar les accions legals que corresponguen contra la persona o persones presumptament responsables d’estos, incloent-hi les conseqüències disciplinàries internes de Fundació FISAT i quantes unes altres estime pertinents.

Quin tractament tenen les dades personals en el marc del Canal de Denúncies?

Totes les dades de caràcter personal facilitades a fi de la denúncia seran tractades de conformitat tant al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per a fins legítims i específics en relació a la investigació que puga sorgir a conseqüència de la denúncia, no s’utilitzaran per a fins incompatibles i seran adequats i no excessius en relació amb les citades finalitats.