Amb la finalitat de contribuir a generar un canvi en el model d’acompanyament a la infància i les seues famílies, naix el Programa d’Innovació per a la Prevenció de la Institucionalització en la Infància (PIPII).

Per: CEPSS

El Programa PIPII és una iniciativa que a través de dos projectes complementaris analitza la situació de la infància en situació vulnerable i proposa un model alternatiu a la seua institucionalització des de la innovació pedagògica. Els projectes estan liderats per la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes junt a les seues entitats membre i la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració de les fundacions Canària MAIN i Bosco Social.

PIPII és un cant a la infància empoderada i les seues famílies, que tenen veu en les decisions que concerneixen els seus processos vitals”, explica Lupe Juárez, coordinadora del programa.

Des de les entitats col·laboradores se sosté que aquest programa és un reclam a desafiar el grau d’institucionalització de la infància i a reconéixer que els xiquets i xiquetes han de créixer en un ambient familiar segur i de cura sense ser separats dels seus pares i mares, llevat que siga en casos de força major i sempre prioritzant l’interés del menor per damunt d’altres consideracions. Així es reflecteix en dècades d’investigacions que documenten els efectes perjudicials derivats de la cura institucional.

El programa està compost per dos projectes. Un de reducció del risc en infància vulnerable des de la intervenció educativa, impulsat per la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes. I un segon projecte d’investigació qualitativa i innovació pedagògica per a la reducció de la institucionalització de la infància vulnerable, desenvolupat per la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració de Bosco Social i Canària Main. Tots dos projectes són finançats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a través de la concessió directa de subvencions a entitats del Tercer Sector per a projectes d’innovació i investigació orientats a la modernització dels serveis socials i dels models d’atenció i cura a persones majors, a la infància i a persones sense llar, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reial decret Reial decret 1101/2021, de 10 de desembre, 2 de març de 2021.

El valor del programa PIPII: participació i transferibilitat

En el programa s’entrellacen la defensa dels drets de la infància, la vertebració de la intervenció social i educativa, l’experiència formativa i la generació del coneixement a través de la investigació aplicada i el mesurament d’impacte social.

PIPII naix des de, per i per a la comunitat, a través d’agents clau on totes les parts implicades tenen veu, participen i formen part de les diferents fases del programa, co-creant i generant un model alternatiu preventiu de la institucionalització de la infància. A més, amb l’aplicació del model en diferents experiències pilot es pretén difondre i poder replicar les bones pràctiques en matèria de prevenció a altres contextos, altres entitats i altres comunitats, fomentant així la transformació social i la generació de noves formes de treball i col·laboració en comunitat.

L’impacte de PIPII

Aquest programa pilot d’innovació i investigació contribuirà al desenvolupament de polítiques públiques sobre la modernització i millora dels serveis socials i dels models d’atenció a la infància i protecció a les famílies.

PIPPI compta amb un procés d’investigació aplicada de caràcter qualitatiu per a identificar les variables que incideixen en la institucionalització de la infància i analitzar els sistemes públics de prevenció i protecció. Aquesta investigació també incorpora una revisió i anàlisi de bones pràctiques i actuacions d’èxit a nivell estatal i internacional.

En el programa també es contempla el disseny d’un model d’innovació educativa en l’acompanyament a la infància vulnerable i a les seues famílies i la formació de les persones professionals, així com la creació de materials pedagògics per al desenvolupament de la innovació. Aquestes pràctiques innovadores es posaran en marxa en 14 entitats del Tercer Sector distribuïdes en 12 comunitats autònomes.

Quant al mesurament de l’impacte, es crearà un sistema de gestió i una eina digital de mesurament. “Amb aquest mesurament volem aconseguir la millor presa de decisions respecte a les intervencions a realitzar i ens permetrà conéixer a efectes econòmics el retorn social de la inversió en cadascuna de les estratègies d’intervenció”, comenta Lupe Juárez.

A més, a través d’aquest programa es desenvoluparà un treball de sensibilització sobre la importància de posar el focus en la protecció enfront de la violència i la creació d’entorns segurs, emmarcat en el compromís amb la Llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència Enfront de la Violència (LOPIVI).

En definitiva, PIPII pretén generar propostes inspiradores per a altres organitzacions compartint bones pràctiques, materials pedagògics i informes de seguiment d’experiències pilot que puguen ser transferibles a altres entitats i a l’administració pública.

Els primers passos del programa

Actualment, PIPII es troba en la seua primera fase d’investigació aplicada amb l’equip d’investigació de la Fundació Pere Tarrés. També s’ha constituït el Grup Motor, que està format per un equip de professionals representants de les entitats que dissenyaran les accions innovadores. Tots dos equips es nodreixen mútuament i ja des de l’inici del projecte, el treball col·laboratiu, la co-creació i el “pensar junts” formen part de l’essència de PIPII.

En concret, en aquesta primera fase s’han dissenyat i aplicat una sèrie d’instruments que permetran recollir informació dels diferents agents participants en el projecte que intervenen en els processos d’intervenció amb la infància i adolescència en situació de risc i les seues famílies.

Els instruments i la mostra d’estudi es concreten en 12 entrevistes a experts en les temàtiques de l’estudi, 55 entrevistes en profunditat a educadors socials, professionals de la salut, serveis bàsics, serveis especialitzats, cossos de seguretat, escoles, famílies, jutges, monitors d’oci i temps lliure, 2 grups de discussió, on han participat 11 professionals de serveis socials bàsics, serveis especialitzats i educadors socials, i 3 tallers deliberatius amb 30 adolescents de centres socioeducatius.

Fruit d’aquest procés emergiran dos productes: un informe amb els resultats de l’estudi, que presentarà també recomanacions per a la millora del sistema; i un informe sobre bones pràctiques i actuacions d’èxit a nivell nacional i internacional, que permetrà sistematitzar i descriure metodologies, activitats i sistemes de coordinació i acompanyament a xiquets/es i famílies que s’estan duent a terme en diversitat de països i contextos. Aquesta informació permetrà identificar els aspectes més significatius per a la seua posterior aplicació en el model d’innovació pedagògica que es desenvoluparà en la següent fase del programa.

MÉS INFORMACIÓ