Projecte AWALÉ

Projecte AWALÉ

Aprenentatge de la llengua i cultura espanyola

“Es tracta del projecte més veterà en Alraso i, per tant, el que més recorregut i estabilitat en el temps té. És el projecte en el qual més persones voluntàries participen i en el qual hi ha més interacció entre persones de diferents nacionalitats, edats i característiques personals. Per tot açò, és un dels projectes més rics en quant a aprenentatge intercultural es refereix.

L’argument és l’aprenentatge del castellà com a mètode per a poder participar en igualtat de condicions en la societat espanyola, no obstant açò, al voltant d’açò es crea un ambient de família, una relació de proximitat i confiança que dóna motiu al fet que es produïsquen una sèrie d’aprenentatges que enriqueixen a totes les persones que en ell participem.”

Amb qui treballem

Amb persones immigrants, homes i dones, de diferents nacionalitats i edats, residents a Cartagena o voltants. És imprescindible que es troben en possessió d’autorització de residència i/o treball en règim extracomunitari.

Les principals accions que es realitzen són:

 • Activitats culturals, d’oci i temps lliure
 • Classes de castellài alfabetització
 • Taller d’interculturalitat i participació ciutadana
 • Cursos d’Informàtica
 • Taller d’Igualtat de gènere
 • Servei de ludoteca (per a fills i filles de participants, especialment dones)
 • Assemblees
 • Desenvolupant al màxim les capacitats lingüístiques de les persones participants i donant a conèixer la cultura del país d’acolliment i també dels seus països d’origen, des d’una perspectiva intercultural.
 • Propiciant una actitud de respecte i valoració de les diferències de gènere i engegant recursos específics que propicien la participació en igualtat de condicions de les dones, especialment les que tenen menors al seu càrrec.
 • Implicant a les persones participants durant tot el procés. Creant espais per al debat, la reflexió i la presa de decisions referents al rumb del projecte.
 • Usant les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar els processos d’aprenentatge.

Alraso Cartagena Avda. San Juan Bosco, 33  30310 Los Dolores-Cartagena (Murcia) T 666 441 528 alraso@fisat.es

PAE Ángel Tomás Villena