Línies d’actuació

 

Inserció social i laboral de jóvens

Un percentatge elevat de joves troba dificultats per a participar activament en la realitat social que els envolta. Aquestes dificultats s’agreugen quan els joves es troben en situació o en risc d’exclusió social. Els territoris en els quals treballem, els joves estan envoltats de grans problemàtiques: xifres alarmants de fracàs, absentisme o abandó escolar, alt índex d’atur juvenil, famílies nombroses i desestructurades, escassa preparació acadèmica, etc.

Plantegem ofertes alternatives que es caracteritzen pel seu alt contingut educatiu, en les quals es potencia la idea de procés i d’acompanyament, adaptant-se a les necessitats de cada jove. De manera especial, preparem el jove per a la seua inclusió social a través de l’ocupació. Es realitzen itineraris d’inserció professional que donen pas a pràctiques en empreses, i finalment, a la inserció en l’empresa ordinària i/o ocupació per comte propi.

La Fundació treballa l’ocupabilitat de la joventut destinatària dels seus projectes en els recursos socioeducatius, recursos residencials, i en general de la població en situació de vulnerabilitat i amb un perfil baix d’ocupabilitat a través dels programes d‘Inserció sociolaboral per a immigrants a Cartagena, Taller de Hostaleria del centr de dia Don Bosco  i Somos Parte.

Promoció de la qualitat de vida infantil

La realitat dels territoris on treballem manifesta un augment creixent de xiquets i xiquetes amb dificultats i en situació d’alt risc social. Són xics i xiques que passen la major part del seu temps en el carrer o sols, sense que se’ls done una resposta específica a les seues necessitats ni que se’ls ajude a eixir de la seua situació conflictiva.

El programa de qualitat de vida infantil pretén, a través d’una intervenció educativa integral i mitjançant activitats socioeducatives i culturals, ajudar en el desenvolupament personal i social els xiquets i xiquetes en situació de risc d’exclusió.

En tots els nostres projectes prioritzem els drets i necessitats dels xiquets, accentuant l’ambient de família, diàleg i acolliment, afavorint el seu protagonisme en el seu desenvolupament i implicant les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles.

Aquests projectes es realitzen per mitjà de diferents serveis com a suport social, educatiu i familiar, activitats culturals, lúdiques, formatives, ocupacionals i potenciant el desenvolupament dels menors i la seua integració social. Ofereixen als adolescents programes d’inserció sociolaboral amb l’objecte d’adquirir les habilitats necessàries per a la seua incorporació al món del treball.

 

Suport a persones migrants

A través de diferents projectes s’ofereix cobertura a les necessitats bàsiques a persones migrants en situació de vulnerabilitat. Al mateix temps, es promou la defensa i reivindicació en el compliment dels seus drets i facilitar la mútua integració.

Se desenvolupen activitats com a assessorament social i jurídic, aprenentatge de la llengua i acostament a la cultura espanyola, promoció de la dona, orientació laboral, activitats interculturals en el temps lliure, entre altres. 

 La Fundació desenvolupa programes per a persones migrants:

  • Aprenentatge de la Llengua. Programa Awalé
  • Inserció sociolaboral
  • Acolliment integral. Programa Alraso
Dona i igualtat d'oportunitats

Davant les realitats socials d’exclusió, també treballem amb el col·lectiu de persones que tenen menys possibilitats d’inserció social i laboral: les dones. En aquest col·lectiu conflueixen certs factors de fragilitat: la insuficiència o manca de suport familiar, la falta d’autonomia econòmica, les càrregues familiars monoparentals, els immigrants. Dins d’aquest col·lectiu, pateixen una major exclusió les que pertanyen a classes socials més humils, amb un nivell cultural baix. Aquesta es manifesta en l’escassa participació social i associativa, que fa que queden relegades al món familiar.

Les dones, sobretot les més joves, estan exposades a altres problemàtiques socials greus, com la delinqüència, el tràfic i consum de drogues, els maltractaments i la prostitució.

Recursos residencials i d'emancipació

Els recursos residencials salesians sorgeixen com a resposta a les necessitats de xiquets/es, adolescents i joves que han hagut d’eixir del seu propi entorn per problemàtiques diverses i la seua tutela/guarda ha sigut assumida per l’administració pública.

Els nostres recursos residencials es preocupen per una educació integral amb l’objectiu de desenvolupar les capacitats i aptituds de la persona fins a la seua plena maduresa.

Per a aconseguir-ho, els oferim un mitjà educatiu que procure l’adequada satisfacció de les seues necessitats en un ambient de família, garantint-los tot el necessari en vistes a la seua reinserció en la família, a l’acolliment familiar o qualsevol altra situació que resulte més idònia.

La finalitat és iniciar gradual o totalment la plena autonomia personal, social i laboral en la realització del seu propi projecte de vida.

Recursos residencials.

Orientació i mediació familiar

Per a millorar la nostra actuació educativa integral amb el xiquet o xiqueta, adolescent i jove en situació d’exclusió social, és prioritària l’existència d’una estreta relació amb les famílies, que les implique en l’educació dels seus fills i filles.

Se’ls realitza un seguiment a totes aquelles famílies amb especial dificultat, facilitant el suport i l’acompanyament adequat a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat. Volem oferir una sèrie de recursos amb els següents objectius: fomentar la reflexió dels pares i mares sobre el seu ambient familiar i social; ensenyar a detectar situacions de risc més freqüents en l’adolescència; valorar diverses alternatives per a la resolució de conflictes entre pares i fills; facilitar les eines que afavorisquen la comunicació assertiva; sensibilitzar, en primer lloc, sobre la importància de la família com a institució de cohesió social i en segon lloc, sobre el seu paper socialitzador i la seua capacitat de transmissió de valors tals com la convivència, la solidaritat, la comprensió, la igualtat i el suport mutu.

Salut i prevenció de drogodependències

S’intenta prevenir l’aparició de conductes que atempten contra la salut, amb la finalitat d’afavorir actituds saludables que milloren la qualitat de vida: hàbits alimentaris sans, educació per a la higiene bucodental, exercici físic i esport, salut sexual, etc.

A més de la prevenció, es treballa en la intervenció directa amb persones drogodepenents.

Aquest és un recurs assistencial que treballa la prevenció, l’acompanyament, la reincorporació sociolaboral de persones amb adiccions, mitjançant projectes que ajuden a pal·liar les dificultats d’aquest col·lectiu i que els permet construir un estil de vida digne i normalitzat.

Desenvolupa activitats tals com assessorament familiar, tallers grupals, habitatges tutelats, intervenció en centres penitenciaris, oci dirigit, tècniques de cerca d’ocupació, desenvolupament d’habilitats socials, formació de voluntaris i  promoció personal.

  • La Fundació col·labora amb el pis d’acolliment i reinserció Grupo Martes, València.
Desenvolupament comunitari

Són programes destinats a la transformació social d’un determinat territori, que busquen millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten, afavorint el diàleg intercultural i interreligiós.

Aquests programes promouen la participació activa, individual i col·lectiva i el protagonisme ciutadà.

Amb els projectes de Desenvolupament comunitari, entenem el conjunt de programes destinats a la transformació social, que pretenen, d’una banda, millorar les condicions de vida de les persones que habiten un determinat territori a través de l’apoderament de les mateixes; i per una altra, fomentar el respecte a altres cultures, mitjançant el diàleg intercultural i interreligiós.

La seua base de treball serà la participació individual i col·lectiva. Els vertaders protagonistes del seu propi procés de desenvolupament han de ser les persones que habiten en un territori o una comunitat, participant activament en ell i en les decisions sobre quin camí seguir i què fer a cada moment.

Sensibilització, promoció i suport al voluntariat

La realitat de l’exclusió social requereix persones voluntàries que es comprometen en la tasca de construir un nou món que trenque les actuals desigualtats socials. Amb aquest programa la Fundació pretén reivindicar, donar visibilitat a la tasca voluntària i capacitar a aquests agents educatius per a les diverses funcions que poden desenvolupar en els nostres projectes.

La Fundació aposta per un voluntariat de qualitat, responsable i compromès amb els destinataris i la societat. Estem convençuts davant les realitats d’exclusió social en la nostra societat, que la participació de la població i dels joves en particular, és una escola de ciutadania, capaç de convertir les persones en agents de transformació social.

Captació: s’informa de les possibilitats de voluntariat en la Fundació mitjançant de diferents fòrums i formes, com els tríptics informatius, la pàgina web i les reunions informatives per a diferents col·lectius en diferents localitats.

Seguiment: quan una persona decideix ser voluntària se li donen a conèixer els diferents projectes de la Fundació. Una vegada decideix el projecte en el qual vol col·laborar-hi se li nomena un tutor que l’acompanya en la seua tasca de voluntariat.

Reconeixement: si una persona destaca per la implicació, l’eficàcia i l’eficiència en l’exercici de la seua tasca, se li proposa ser soci col·laborador de la Fundació i també poder assumir alguna responsabilitat en els diferents equips de treball.

Formació: la Fundació facilita la participació en els cursos de formació organitzats cada any i en la formació de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes de la qual la Fundació és membre.

Enllaç a la la pàgina de Formació-promoció del voluntariat